Sınav Genel Kuralları

Belge Anadolu

Sınav Genel Kuralları

SINAV GENEL KURALLARI

1) Sınavlar ilgili ulusal yeterliliklerde (Ahşap Kalıpçı-3, Alçı Levha Uygulayıcısı-3, Alçı Sıva Uygulayıcısı-3, Betonarme Demircisi-3, Betoncu-3, Duvarcı-3, Endüstriyel Boru Montajcısı-3, Isı Yalıtımcısı-3, İnşaat Boyacısı-3, İskele Kurulum Elemanı-3, Panel Kalıpçı-3, Seramik Karo Kaplamacısı-3, Sıvacı-3, Su Yalıtımcısı-3, İnşaat İşçisi-2, PVC Doğrama Montajcısı-3, Tünel Kalıpçı-3) farklı tanımlanmamış ise en az bir değerlendirici tarafından gerçekleştirilir.

ANADOLU BELGELENDİRME , teorik sınavları kendi sınav alanında yapacak ise; maksimum 9 kişilik gruplar halinde sınavları gerçekleştirecektir.

İlgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmedikçe, aday sayısının 36’nın altında olduğu teorik sınavlar için (36 dahil) tek bir değerlendirici görevlendirilmesi yeterlidir. Tek seferde sınava alınacak aday sayısının 36’dan fazla 72’den az olduğu durumlarda (72 dahil) değerlendiriciye ilave olarak bir değerlendirici veya gözetmen görevlendirilmesi gerekmektedir. Aday sayısının 72’den fazla olduğu durumlarda ise değerlendirici veya gözetmen sayısı orantılı olarak artırılır.

Değerlendirici veya gözetmen sayısının birden fazla olduğu durumlarda değerlendirici(ler) veya gözetmen(ler) sınav alanının farklı noktalarına kamera açısı içinde olacak şekilde konumlanarak sınav güvenliğini artırmalıdır.

2) Adayların sınav alanına delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahları getirmesi yasaktır.

3) Adaylar Kuruluş tarafından sınav başlamadan önce mobil cihazların kapalı konuma getirilmesi konusunda uyarılır.

4) Adayların sınav düzenini bozacak veya başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır. Sınav kurallarına aykırı hareket edenler hakkında tutanak tutularak söz konusu kişi(ler) sınav salonundan çıkartılır.

5) İlgili ulusal yeterlilikte ve kuruluş prosedürlerinde aksi düzenlenmediği sürece sınavlarda adaylar tarafından aşağıdaki teçhizat/ekipman kullanılamaz:

a) Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, radyo, vb. haberleşme araçları,

b) MP3 Player, ses kayıt cihazı, kamera, fotoğraf makinesi, vb. kayıt cihazları,

c) Tablet, dizüstü bilgisayarı, elektronik kitap okuyucu, akıllı saat, vb. bilgisayar özelliği olan cihazlar,

ç) Müsvedde kâğıdı, defter, kitap, dergi, gazete, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, cetvel, pergel, açıölçer, vb. araçlar.

6) Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç yiyecek ve içecek bulundurmak, tütün ve tütün ürünleri kullanmak yasaktır.

7) Sınavlarda adayların görebileceği şekilde saat bulundurulur. Saat bulundurulmasına imkan bulunmayan hallerde değerlendirici veya gözetmen sınav süresine göre uygun periyotlarda kalan süreyi hatırlatır.

8) Kuruluşlar sınav alanlarında görünürlük ve tanınırlığı sağlamak için gerekli önlemleri alır. Bu kapsamda tüm sınav alanlarında görülebilir boyutlarda kuruluş logosu ile akreditasyon ve yetkilendirme markalarını içeren görünürlük materyali (kırlangıç bayrak, branda, bez afiş, tabela, adayın üzerine yapıştırılabilen tak-sök materyaller, vb.) bulundurulur.

9) Kuruluşlar engelli veya itina gösterilmesi gereken adayların sınava erişimini sağlayacak önlemleri alır. Bu kapsamda ilgili ulusal yeterlilikte başka bir düzenleme bulunmadığı durumlarda:

a) Okuma yazma bilmeyen adaylar ve görme engelli adaylar için soruları okuyacak bir kişi görevlendirilir. Bu adayların sınavları diğer adaylardan ayrı ve tek tek gerçekleştirilir. Soruları okuyan kişi soruları yüksek sesle ve yüzü kameraya dönük olacak şekilde okur.

b) Türkçe bilmeyen adaylar için ilgili ulusal yeterlilikler, soru kitapçıkları, kontrol listeleri ve adayın ihtiyaç duyacağı diğer sınav dokümanları yeminli tercüman tarafından tercüme edilir. İlgili ulusal yeterliliğin değerlendiricinin adaya soru sormasını gerektirdiği hallerde sınav esnasında yeminli tercüman bulundurulur.

c) İşitme engelli adayların sınavları yeminli işaret dili tercümanları aracılığıyla gerçekleştirilir.

Kuruluşun yukarıda belirtilenler dışında bir durumla karşılaşması durumunda veya yukarıda belirtilen çözümlerin uygulanmasının mümkün olmadığı hallerde Kuruluş çözüm önerisini Kuruma sunar, Kurum tarafından onaylanması halinde uygular. Yukarıdaki önlemlerin uygulanması sonucu doğabilecek ek sınav maliyetleri adayın bilgisi dahilinde olmak kaydıyla adaya yansıtılabilir. İşbu madde engelli veya itina gösterilmesi gereken adayların çalışabileceği meslekler için geçerlidir.

10)  Kuruluşlar sınav alanlarında gerekli tüm iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasından ve uygulanmasından sorumludur.

11) Sınav için ayrılmış alanlarda adaylar, kuruluş tarafından ilgili sınav için görevlendirilen kişiler ve denetim ekibi (denetim esnasında) dışında hiç kimse bulunamaz.

12) Kuruluş sınav başlamadan önce, sınav alanında bulunan adayları ve diğer kişileri (değerlendirici, gözetmen, denetçi, vb.) sınav alanlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kuralları ile acil durum prosedürleri konusunda bilgilendirir.

13) Sınav yapan personel acil durumlara ilişkin hususlar ile sınav esnasında oluşabilecek risklere ilişkin sınav öncesi adayları bilgilendirir.

14) Sınavlar Kuruluşumuz tarafından MYK tarafından Kasım 2016 yayınlanan ''Teorik ve Performans Sınavları İçin Kamera Kayıt Rehberi'' doğrultusunda kamera kaydına alınır.

15) Sınavların gerçekleşeceği alanların adayların sınav performansını olumsuz etkilemeyecek koşullara sahip olması ve ergonomi açısından uygunluğunun sağlanmış olması gerekmektedir. Bu kapsamda adaylara tahsis edilmiş sıra, masa, sandalye, vb. ekipman, sınav gereçleri ile sınav alanı koşulları (ses, ışıklandırma, havalandırma, vb.) sınav gerçekleştirmeye elverişli olmalıdır.

16) Kuruluş ilgili mevzuat doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alındığını, Kurum tarafından belirlenen kurallara uyulduğunu ve ulusal yeterlilik(ler)te yer alan şartların sağlandığını sınav başlangıç saatinden makul bir süre önce kontrol etmeli ve sınav alanlarının uygunluğunu ''PB.F.61 Sınav Uygulama Merkezleri Değerlendirme Formu'' na kayıt etmelidir.

17) ''PB.F.61 Sınav Uygulama Merkezleri Değerlendirme Formu'' nda sınav alanının iş sağlığı ve güvenliği kuralları ve ilgili ulusal yeterlilik(ler) açısından uygunluğuna, sınav güvenliğine, yeterli sayıda ve uygun (kalibrasyonu ve bakımı yapılmış, vb.) sınav materyalinin bulunup bulunmadığına ilişkin kriterler yer alır. Sınav alanının değerlendirmesi teorik ve performans sınavları için ayrı ayrı yapılır.

18) Sınav programının, sınav iptalinin ve sınav(lar)la ilgili meydana gelen değişikliklerin bildirimi işlemleri Yetkilendirme Sözleşmesinde belirtilen süreler dâhilinde ve Sınav ve Belgelendirme İşlemleri MYK Web Portalı Kullanım Kılavuzunda belirtilen adımlar takip edilerek gerçekleştirilir. Sınav iptali sınav programında bildirilen tüm sınavları kapsayabileceği gibi sınavların bir kısmı için de uygulanabilir. Sınav iptaline veya sınav(lar)a ilişkin meydana gelen değişikliklere ilişkin gerekçe ve kanıtlar MYK Web Portalına kaydedilmesi ve belirtilen süreler dâhilinde Portal üzerinden Kuruma bildirilir.

19) Sınav alanlarında iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alınmadığı, sınav gereçlerinin hazır olmadığı, sınavlarda kullanılacak makine ve ekipmanların kontrol, bakım ve kalibrasyonlarının yapılmadığı, vb. durumlarda Kuruluş ilgili mevzuata göre sınavı iptal eder.

20) Basılı sınav materyali kullanılan sınavlarda teorik sınav soruları, cevap anahtarları ve performans sınav soruları/senaryoları kapalı bir şekilde sınav alanına getirilir; sınav başlamadan önce adayların huzurunda ve kamera önünde açılır.

21) Kuruluş, kendisine ait olan sınav merkez(ler)i dışındaki sınav alan(lar)ı için genel ölçütlerine sahip sınav alanları için firmalar ile sözleşme yaparak  sınav alanı uygunluk formunu MYK Web Portalına yükler.

22) Teorik sınavlarda adaylar arası mesafe uygun olarak düzenlenebilir.

23)  Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ile beraber gelmeyen adaylar sınava giremezler. Sınav katılımcılarının kimlik kontrolü, sınav değerlendiricileri tarafından yapılacaktır.

 

Aşağıdaki kurallar, sınav başlamadan önce adaylara yüksek sesle okunur:

Teorik Sınav Uygulama Kuralları

1.         Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ile beraber gelmeyen adaylar sınava giremezler.

2.         Sınavlarda adaylar tarafından aşağıdaki teçhizat/ekipman kullanılamaz:

a) Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, radyo, vb. haberleşme araçları,

b) MP3 Player, ses kayıt cihazı, kamera, fotoğraf makinesi, vb. kayıt cihazları,

c) Tablet, dizüstü bilgisayarı, elektronik kitap okuyucu, akıllı saat, vb. bilgisayar özelliği olan cihazlar, d) Müsvedde kâğıdı, defter, kitap, dergi, gazete, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, cetvel, pergel, açıölçer, vb. araçlar.

 Sınav sırasında bu araçları kullandığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır.

3.         Adaylar teorik sınav süresince birbirleri ile konuşamaz, birbirlerinden sınav gereci veya yardım isteyemez. Sınav süresince aday görevlilerle konuşamaz. Görevliler de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşamaz. Sınav süresince soruların yüksek sesle ve herkesin duyabileceği şekilde sorulması, cevapların da aynı şekilde yüksek sesle ve herkesin duyabileceği şekilde verilmesi gerekmektedir.

4.         Teorik sınava tüm yeterlilik birimlerinden girecek olan adaylar ilk 20 dakika, son 10 dakika sınav salonunu terk edemez. Terk eder ise aday sınavdan başarısız olmuş sayılır. Dışarıya çıkan bir aday tekrar içeriye alınmaz.Sınavın ilk 15 dakikasından sonra gelen aday sınava alınmaz.

5.         Soru kitapçığınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir.

6.         Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin sınavları geçersiz sayılır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaya aittir.

7.         Sınav görevlileri bir salonda, sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, Sınav komisyonu tarafından bu sınıfta sınava giren tüm adayların sınavı geçersiz sayılır.

8.         Cevaplar soru kitapçığına işaretlenecektir. Sorular çoktan seçmeli, boşluk doldurma ve doğru – yanlış soru türlerinden oluşabilir. Çoktan seçmeli sorular için seçenek üzerinde işaretleme yapılacaktır. Boşluk doldurma soruları belirtilen noktalı  alana, doğru-yanlış soruları ise soru altındaki alanda bulunan “doğru” veya“yanlış”  şıklarından biri işaretlenecektir.

9.         Soru kitapçıklarına yapılacak işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır.İşaretlemeler doğru cevabı kutucuk içerisine alacak şekilde olacaktır. Şık değişikliği yapmak istediğinizde yanlış işaretleme yaptığınızı düşündüğünüz  şıkkı silgi ile silerek , doğru şıkkı işaretleyiniz.

10.       Her soru için sadece bir cevap şıkkını işaretleyiniz. Birden fazla yapılan işaretlemeler sonucu sorunuz yanlış kabul edilecektir.  Her soru eşit puan değerindedir. Yanlış cevap doğru cevabı götürmemektedir. Değerlendirmeler 100 tam puan üzerinden yapılmaktadır. Değerlendirmelerde doğru cevap sayısı esas alınacaktır. Sınavınız A1 İş sağlığı ve Güvenliği) ve A2 (* .................... uygulama becerisi)'den oluşmaktadır. Sınavdan başarılı olabilmek için her iki birimden ayrı ayrı 100 üzerinden 60 puan almanız gerekmektedir. (*:Ulusal Yeterlilikteki meslek adı okunacaktır.)

11.       Adaylar, görevlilerin tüm uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler adayın oturduğu yeri değiştirebilir. Kurallara aykırı davranışta bulunan ve yapılacak uyarılara uymayan adayların kimlikleri tutanağa yazılır ve sınavları geçersiz sayılır.

12.       Görevlilerin “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır. ‘Sınav bitmiştir’ ifadesi ile sınav sona erer.

13.       Sınav süresince, görevliler dâhil, salonda kimse sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmek yasaktır, ancak su içmek isteyenler sınav değerlendirici/gözetmene söylemelidir.

14.       Sınav süresi, başlangıç ve bitiş süreleri sınav değerlendiricileri tarafından adaylara duyurulur. Aday bu süre içerisinde sınavını tamamlamak zorundadır. (Aday sınav süresi içerisinde sınavını tamamlayamaz ise sınav süresince yapmış olduğu yere kadar puanlandırılır.)

15.       Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanları doldurunuz. Sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınız eksik ya da basım hatalıysa değiştirilmesi için sınav görevlisine başvurunuz

16.       Soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması halinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır, sorumluluk size aittir.

17.       Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanır ve gerektiği takdirde Sınav komisyonu tarafından incelenir. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.

18.       Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınmaktadır.Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları BELGE ANADOLU yönetimince geçersiz sayılacaktır.

19.       İtirazlarınızı sınav sonuçları açıklandıktan en geç 1 ay içerisinde BELGE ANADOLU yönetimine veya www.belgeanadolu.com internet sitesi üzerinden yapabilirsiniz.

20.       Herhangi bir tehlike anında size daha önceden belirtilen yerde toplanmanız gerekmektedir.

Performans Sınavı Uygulama Kuralları

1) Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde gerçekleştirilen performansa dayalı sınavlar için tahsis edilmiş alanlar güvenlik bandı/şeridi ile diğer ortamlardan ayrılır. Bu alana performans sınavına katılan adaylar, kuruluş tarafından ilgili sınav için görevlendirilen kişiler ve denetim ekibi (denetim esnasında) ve ihtiyaç halinde iç doğrulayıcı dışında kimse giremez.

2) Sınav alanlarında acil çıkışları gösteren uyarı işaretleri başta olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği önlemleri açısından gerekli tüm işaretler bulunur.

3) Performans sınavı için sırasını bekleyen aday(lar), sınava katılan aday(lar)ı etkilemeyecek ve herhangi bir müdahalede bulunmayacak şekilde uygun bir uzaklıkta bekler. Bu mesafeyi ayarlamak ve müdahalelere engel olmak değerlendiricinin görevidir.

4) Performans sınav alanında sınav gereci sayılmayan ve adayların sınav başarısını olumsuz etkileyebilecek makine, alet, ekipman, vb. bulunmaz. Adayların sınavda kullanacağı malzeme, İSG ekipmanları vs sınav alanı içerisinde, düzgün şekilde istiflenmiş ve adayların rahatlıkla ulaşabileceği şekilde bulundurulur.

5) Bir değerlendirici bir gün içerisinde en fazla 16 adayın performans sınavında görevlendirilebilir. Ancak değerlendiricinin bir gün içerisinde, sınavında görevlendirileceği aday sayısı 8 adayın üzerinde ise (8 hariç) kuruluş tarafından kamera çekimi, sınav ortamının düzenlenmesi, kontrolünün sağlanması ve benzeri görevlerin sağlıklı yapılması için değerlendiricinin yanında en az bir gözetmen görevlendirilir.

a) İlgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmedikçe, Performans Sınavları Grup Halinde Yapılan Ulusal Yeterlilikler Listesinde yer alan Betonarme Demircisi-seviye 3, Ahşap Kalıpçı-3 , İskele Kurulum Elemanı- Seviye 3, Panel Kalıpçı-3, Tünel Kalıpçı-3 ulusal yeterliliklerinde, değerlendirici eş zamanlı olarak en fazla 4 kişiyi ve Alçı Levha Uygulayıcısı-3 Endüstriyel Boru Montajcısı-3 ulusal yeterliliklerinde en fazla 2 kişiyi tek bir grubun sınavında görevlendirilebilir.

b) Ulusal yeterliliklerde tanımlanan başarım ölçütlerinin, beceri ve yetkinlik ifadelerinin sınav süreci boyunca değerlendirici tarafından ayrıntılı takip edilmesi gereken, sınav esnasında değerlendiricinin adaya sözlü olarak soru iletmesi veya adayın bulgularını sözlü olarak ifade etmesi gereken durumlarda değerlendiricinin sadece 1 adayı değerlendirmesi esastır. Bu gibi durumlarda eş zamanlı değerlendirme yapılamaz.

c) İlgili ulusal yeterliliklerde aksi belirtilmedikçe, a ve b bentlerinde tanımlanan durumlar dışında kalan ulusal yeterliliklerde, adayların performanslarının birbirinden etkilenmemesini sağlayacak sınav ortamının oluşturulması ve etkin, geçerli bir ölçme ve değerlendirme yapılması şartıyla bir değerlendirici eş zamanlı olarak en fazla 3 adayı değerlendirebilir.

6) Performans sınavlarında kullanılan senaryo/proje ve teknik dokumanlar aday dosyasında ya da sınav evraklarıyla birlikte sınav dosyasında muhafaza edilir.

7) Sınav alanında bulunan aday, değerlendirici, gözetmen, denetim ekibi, iç doğrulayıcı, kuruluş personeli, vb. ile sınav alanında bulunması beklenen diğer kişiler için, programsız denetim ihtimali de göz önüne alınarak, ilgili mesleğe uygun yeterli sayıda kişisel koruyucu donanım kuruluş tarafından hazır bulundurulur.

8) İş sağlığı ve güvenliği kurallarını ihlal ettiği ve bu nedenle kendilerini veya sınav alanında bulunan diğer kişileri tehlikeye düşürdüğü değerlendirici tarafından tespit edilen adayların sınavları durdurulur. Söz konusu adaylar sınavdan başarısız sayılır.

9) Sınavlarda adayların kullanması gereken makinelerden gerekli görülenlerin üzerinde makine kullanım talimatları bulundurulur. İhtiyaç durumunda adaylara makine kullanımı ile ilgili ön bir bilgilendirme yapılır. Adaya sınav öncesi alışkanlık kazanması için birkaç kez deneme yaptırılabilir.

10) Sınavlara ait görüntülü kayıtlarda rahatça tanınmalarını sağlamak amacıyla adaylar, değerlendiriciler ve diğer kuruluş görevlileri sınav boyunca sırt numarası, yaka kartı, vb. tanıtıcı materyal kullanır.

11) Ahşap Kalıpçı-Seviye 3 ve Betonarme Demircisi-Seviye 3 ulusal yeterliliklerinde ,performans sınavlarında kopya teşkil etmeyecek sınav materyallerinin (düz demirler v.b.) tamamı kullanılabilir.

12)  Diğer ortamlardan güvenlik şeridi ile ayrılmış sınav alanında görünürlük materyali ve sınav alanı uyarı levhaları uygun olarak konumlandırılabilir.

 

Aşağıdaki kurallar, sınav başlamadan önce adaylara yüksek sesle okunur:

 1. Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ile beraber gelmeyen adaylar sınava giremezler.
 2. Sınavlarda adaylar tarafından aşağıdaki teçhizat/ekipman kullanılamaz:

a) Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, radyo, vb. haberleşme araçları,

b) MP3 Player, ses kayıt cihazı, kamera, fotoğraf makinesi, vb. kayıt cihazları,

c) Tablet, dizüstü bilgisayarı, elektronik kitap okuyucu, akıllı saat, vb. bilgisayar özelliği olan cihazlar, d) Müsvedde kâğıdı, defter, kitap, dergi, gazete, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, cetvel, pergel, açıölçer, vb. araçlar.

 Sınav sırasında bu araçları kullandığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır.

 1. Aday performans sınavı süresince, birbirlerine iş öğretici, iş tarif edici, iş emredici konuşmalarda bulunamazlar. Aynı şekilde sınav değerlendiricisine (oldu mu, tamam mı, doğru mu vb.) sınavı etkileyebilecek sorular soramaz. (Adaylar uygulamalarını bireysel yapacaktır.) Anlamadığınız sözcük ve kelime olduğunda , bir alet veya ekipmana ulaşamadığınızda sınav değerlendiricisine sorunuz.
 2. Adaylar sınav süresince 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na uygun hareket etmelidir. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını ihlal ettiği ve bu nedenle kendilerini veya sınav alanında bulunan diğer kişileri tehlikeye düşürdüğü değerlendirici tarafından tespit edilen adayların sınavları durdurulur. Söz konusu adaylar sınavdan başarısız sayılır.
 3. Sınav süresi, başlangıç ve bitiş süreleri sınav değerlendiricileri tarafından adaylara duyurulur. Aday bu süre içerisinde sınavını tamamlamak zorundadır. (Aday sınav süresi içerisinde sınavını tamamlayamaz ise sınav süresince yapmış olduğu uygulamadan aldığı puanla  değerlendirilir.)
 4. Adaylar sınav başlamadan 15 dakika önce sınavın yapılacağı yerde hazır bulunur. Sınavın ilk 15 dakikasından sonra gelen aday sınava alınmaz.
 5. Kurallara aykırı davranışta bulunan ve yapılacak uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılır. Aday sınavdan çıkartılır.
 6. Sınavınız A1 İş sağlığı ve Güvenliği) ve A2 (* .................... uygulama becerisi)'den oluşmaktadır. Sınavdan başarılı olabilmek için her iki birimden ayrı ayrı 100 üzerinden 80 puan almanız gerekmektedir. (Alçı Levha Uygulayıcısı-3, A1 birimi başarım ölçütü 70, Isı Yalıtımcısı-3 ve İnşaat İşçisi-2 A1 birimleri değerlendirm dışıdır.)(*:Ulusal Yeterlilikteki meslek adı okunacaktır.)
 7. Adayların sınav değerlendiricilerin talimatı olmadan sınav alanındaki malzemeleri kullanmaları yasaktır. Sınav alanı ve kullanacağınız aletlerde tehlike varsa sınav görevlisine söyleyiniz, acil durumlarda daha önce belirtilen acil durum planına uygun acil çıkış kapılarını kullanarak toplanma alanında olunuz.
 8. Adaylar sınav süresince sınav alanı olarak belirlenmiş alanın dışına çıkmaları yasaktır, sınav alanının dışına çıkan adayların sınavları geçersiz sayılır. Bu alanın dışına ancak sınav değerlendirici sınava ara (mola) verdiğinde çıkılabilir. (ara-mola süresi belirtilir. Ara süresince kamera kaydı devam eder. (ara tamamlandığında aday kamera karşısına gelip, adını soyadını yelek numarasını söyleyip uygulamasına kaldığı yerden devam eder. Verilen ara sınav süresine ilave edilir.)
 9. Sınav alanını terk etmeyiniz.
 10. Sınav süresince, görevliler dâhil, salonda kimse sigara, pipo, puro vb. şeyleri içemez.
 11. Sınav değerlendiricisinin “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır. ‘Sınav bitmiştir’ ifadesi ile sınav sona erer.
 12.  Sınav süresince, sınav değerlendiriciler tarafından takip edilmenizi sağlamak amacıyla numaralı yelekleri giymek ve çıkarmamak zorundasınız.
 13. Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınmaktadır.Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları BELGE ANADOLU yönetimince geçersiz sayılacaktır.

16.       İtirazlarınızı sınav sonuçları açıklandıktan en geç 1 ay içerisinde BELGE ANADOLU yönetimine veya www.belgeanadolu.com internet sitesi üzerinden yapabilirsiniz.

Mülakat Sınavı Uygulama Kuralları

Aşağıdaki kurallar, sınav başlamadan önce adaylara yüksek sesle okunur:

 1. Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ile beraber gelmeyen adaylar sınava giremezler.
 2. Sınavlarda adaylar tarafından aşağıdaki teçhizat/ekipman kullanılamaz:

a) Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, radyo, vb. haberleşme araçları,

b) MP3 Player, ses kayıt cihazı, kamera, fotoğraf makinesi, vb. kayıt cihazları,

c) Tablet, dizüstü bilgisayarı, elektronik kitap okuyucu, akıllı saat, vb. bilgisayar özelliği olan cihazlar, d) Müsvedde kâğıdı, defter, kitap, dergi, gazete, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, cetvel, pergel, açıölçer, vb. araçlar.

Sınav sırasında bu araçları kullandığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır.

3. Aday mülakat sınavı süresince, sınav değerlendiricisine ( tamam mı, doğru mu vb.) sınavı etkileyebilecek sorular soramaz.

4. Sözlü/ mülakat sınavı yapılırken sınavı yapan sınav değerlendiricisi adaya sadece soru sormakla yükümlüdür. Adayı doğru veya yanlış yönde etkileyecek şekildeki davranışlardan kaçınmalıdır.

5. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun, dışarıya çıkan aday tekrar içeriye alınmaz.

6. Adaylar, görevlilerin tüm uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler adayın oturduğu yeri değiştirebilir. Kurallara aykırı davranışta bulunan ve yapılacak uyarılara uymayan adayların kimlikleri tutanağa yazılır ve sınavları geçersiz sayılır. Aday sınavdan çıkartılır.

7. Sınav süresince, görevliler dâhil, salonda kimse sigara, pipo, puro vb. şeyleri içemez.

8. Sınav değerlendiricisinin “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır. ‘Sınav bitmiştir’ ifadesi ile sınav sona erer.

9. Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınmaktadır.Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları ANADOLU BELGELENDİRME yönetimince geçersiz sayılacaktır.